Odnawialne źródła energii (OZE) dobywają coraz większą popularność w Polsce. Wielu indywidualnych inwestorów instaluje własne przydomowe instalacje OZE, w postaci małych elektrowni wiatrowych lub kolektorów słonecznych na dachach domów. Głównym problemem hamującym obecnie wykorzystanie tej energii na szeroka skalę jest problem jej magazynowania i odprowadzania do sieci energetycznej. Nowa ustawa OZE i zastosowanie taryf FIT ma rozwiązać problem prawny związany z odbieraniem tej energii od prywatnych użytkowników oraz farm wiatrowych, a także kolektorów słonecznych zasilających pewne obszary w energię.

Rozłożony koszt produkcji energii – LCOE

Druga ważna kwestią związana jest bezpośrednio z taryfikatorem systemu FIT dotyczy metodyki oszacowania (obliczania) kosztów i ilości wyprodukowanej energii z OZE. Znajomość dynamicznie zmieniających się kosztów produkcji energii z OZE staje się niezwykle istotna, w sytuacji powszechnie wprowadzanych instrumentów wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej i konieczności dostosowania ich do aktualnej, dynamicznie zmiennej sytuacji na rynku. Brak znajomości rzeczywistych kosztów lub błędne informacje na ten temat zniekształcają obraz rynku i prowadzą do niekorzystnych i nieracjonalnych decyzji politycznych, które są nieadekwatne do obecnych potrzeb wsparcia w tej gałęzi rozwoju naszego kraju. Jako najbardziej adekwatnym modelem i obecnie najszerzej rozpowszechnionym w krajach stosujących taryfy FIT, jest model obliczeń rozłożonego kosztu produkcji energii- tzw. LCOE (ang. Levelised Cost of Energy), wykorzystywany w sposób ciągły m.in. w Niemczech, do kompleksowej skuteczności stosowania i korekt systemu taryf FIT.

Obliczanie LCOE – wzór

Koszt produkcji jednostki energii jest obliczony jako koszt rozłożony (levelized cost of energy, LCOE), inaczej też nazywany „zlinearyzowanym” lub „uśrednionym” (avarage lifetime levelized generating cost ALLGC). Koszt ten oblicza się jako iloraz nakładów do efektów wyrażonych w wartości bieżącej. Uśredniony koszt produkcji w cyklu oblicza się następująco:

Oznaczenia:

  • LCOE – jednostkowy uśredniony koszt produkcji energii w cyklu życia [PLN(2013 r.)/kWh]
  • It – nakłady inwestycyjne w roku t-tym,
  • Mt – wydatki eksploatacyjne oraz koszty finansowe kredytu w roku t-tym,
  • Et – produkcja energii w roku t-tym [kWh],
  • r – stopa dyskontowa.

Sens obliczeniowy rozłożonego kosztu dla każdej z analizowanych technologii energetycznych sprowadza się do ekwiwalentu kosztu w cenach stałych (PLN/ kWh) w wybranym roku bazowym, jako ceny energii elektrycznej, którą należałoby pobierać przez cały okres użytkowania elektrowni, aby pokryć wszystkie koszty: nakłady inwestycyjne, operacyjne, a także finansowe. W tym wypadku jako rok bazowy przyjęto 2013. Model umożliwia policzenie kosztu na ten rok w cenach obecnie obowiązujących.